مشخصات، قیمت و خرید انواع سازه های سوله صنعتی | صنیع سازه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت کابل سینا
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:مهر 1396
مدت پروژه:4 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت تولیدی روناک سرآمد
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:تیر 1399
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت صنعتی ساختمانی ویستا
تاریخ پروژه
شروع پروژه:ابان 1398
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت نو آوران کاسپین شیمی
تاریخ پروژه
شروع پروژه:مرداد 1399
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت پی جویان یزد
تاریخ پروژه
شروع پروژه:بهمن 1398
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت کهر با پرش مهرگان
تاریخ پروژه
شروع پروژه:ابان 1400
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت پودر سازان
تاریخ پروژه
شروع پروژه:آذر 1400
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت پترو گاز پرشیا
تاریخ پروژه
شروع پروژه: دی 1400
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:جناب زارع سردخانه صنعتی بهار همدان
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:شهریور1400
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت افرا سبز جم
تاریخ پروژه
شروع پروژه:مرداد 1400
مدت پروژه: 1ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:جناب مهندس سیاووش صایی
تاریخ پروژه
شروع پروژه:تیر1400
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:شرکت کاوش جوش اصفهان شهرک فولاد
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:خرداد 1400
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:اقای سید سپهر هادی زاده شهرک صنعتی نصیراباد
تاریخ پروژه
شروع پروژه:اردیبهشت 1400
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:شرکت پناه پارت صنعت
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:تیر 1398
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:اقای رسول محمدی
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:فروردین1399
مدت پروژه:1ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:شرکت آسفالت طوس قشم
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:خرداد 1400
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:اقای صفایی نیر
تاریخ پروژه
شروع پروژه:بهمن 1399
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنیع سازه
کارفرما:اقای رحیم رستی
تاریخ پروژه
شروع پروژه:فروردین 1401
مدت پروژه:15 روز

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:شرکت بازگانی صنعتی تخصص کار
تاریخ پروژه
شروع پروژه:تیر 1400
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:شرکت صبت قوطی سازان پرند
تاریخ پروژه
شروع پروژه:دی 1399
مدت پروژه: 1ماه