مشخصات، قیمت و خرید انواع سازه های سوله صنعتی | صنیع سازه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت کلات سازه جنوب
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:1399دی
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: حاج جهانگیر اشتری
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:1400 فروردین
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:شرکت ساختمانی ویستا
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:1400اردیبهشت
مدت پروژه:2 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:شرکت افزون سبز ایرانیان
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:1398بهمن
مدت پروژه:2 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت نوآوران کاسپین شیمی
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:1399تیر
مدت پروژه:2 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:شرکت پی جویان یزد
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:1400خرداد
مدت پروژه:2 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت سازه مدرن سرو
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:1400خرداد
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت روغن موتور ماهان شیمی
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:تیر 1400
مدت پروژه:2 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت دامداران لنجان
تاریخ پروژه
مدت پروژه:4 ماه
شروع پروژه:1399بهمن

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:شرکت صدرا شمیم ساحل
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:1399بهمن
مدت پروژه:4 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:شرکت کهربا پرش مهرگان
مدت پروژه:
شروع پروژه:1399 بهمن
مدت پروژه:4 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:شرکت سفید بام کرمانیان
تاریخ پروژه
شروع پروژه:تیر 1400
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:شرکت نیما تهویه مطبوع
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:بهمن 1398
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت مشکین پارت کیش
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:فروردین1400
مدت پروژه:2 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت دهیاران لنجان
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:تیر1399
مدت پروژه:2 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت زر افروز صفاهان
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:ابان 1399
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت پارس بسپار دلیجان
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:بهمن 1398
مدت پروژه:2 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت سپاه پاسداران استان البرز
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:تیر1399
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: دانشگاه مالک اشتر
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:اسفند 1398
مدت پروژه:15 روز

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت نیشابور پارسه
تاریخ پروژه
شروع پروژه:تیرماه 1399
مدت پروژه:1 ماه