مشخصات، قیمت و خرید انواع سازه های سوله صنعتی | صنیع سازه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت کاوش جوش
تاریخ پروژه: شروع پروژه مهر 1396
مدت پروژه :6 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی صنیع سازه
کارفرما: شرکت ماهان آلیاژ پارس
تاریخ پروژه: شروع پروژه:شهریور 1398
مدت پروژه : 2 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت الیاژ فروان رهاورد
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:1399
مدت پروژه: 3 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی

کارفرما: شرکت تخلیه و بارگیری لنگر طلایی
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:1399
مدت پروژه:4 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: سازمان اقتصادی کوثر
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:1399
مدت پروژه:4 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:شرکت بازرگانی کهن تاج پارس
تاریخ پروژه:
شروع پروژه: دی1399
مدت پروژه:20 روز

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:شرکت یکتا چرم مدرن شرق
تاریخ پروژه
شروع پروژه:1398
مدت پروژه:2 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت تهران استون مهرآگین
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:آبان 1399
مدت پروژه:2 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت هلدینگ قرارگاه خاتم
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:اسفند 1399
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:شرکت سهیل فراز سهند
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:بهمن1396
مدت پروژه:2 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:دانشگاه مالک اشتر
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:بهمن1397
مدت پروژه:1 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:سازمان اقتصادی کوثر
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:بهمن1395
مدت پروژه:2 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:شرکت کاوش جوش
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:دی1399
مدت پروژه:2 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:شرکت سینا پودر پارسه
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:بهمن1399
مدت پروژه:4 ماه

سوله صنیع سازه

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:شرکت صوتی تصویری آیوا
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:بهمن1399
مدت پروژه:4 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت کوشا کانسار
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:بهمن1399
مدت پروژه:4 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت صدرا شمیم ساحل
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:بهمن 1399
مدت پروژه:4 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما: شرکت تولیدی روناک تجارت سرامد
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:بهمن 1399
مدت پروژه:4 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:سیما پودر سپهر ایساتیس
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:1398بهمن
مدت پروژه:4 ماه

سوله صنعتی

توضیحات کلی : سوله صنعتی
کارفرما:شرکت آلیاژ فراوان رهاورد
تاریخ پروژه:
شروع پروژه:1396بهمن
مدت پروژه:2 ماه